EESTI TURISMIFIRMADE LIIT KINGIB EESTI SÜNNIPÄEVA PUHUL REISIELAMUSI

REISILOOSI OSALEMISTINGIMUSED

OTSEPOSTITUSE NÕUSOLEK KUI LOOSIL OSALEMISE PÕHITINGIMUS
 

Reisiloosi (edaspidi loosi) läbiviija on MTÜ Eesti Turismifirmade Liit (edaspidi läbiviija), registrikood 80004199, aadress Pärnu mnt 20, 10141 Tallinn, www.etfl.ee, e-post info@etfl.ee, tel 6 313 013.

Loosi pandud reisid ja andmed iga reisi välja lubanud reisiettevõtja kohta avaldatakse keskkonnas  https://www.delfi.ee  (edaspidi Delfi).

Iga loosi pandud reisi kirjelduse, kättesaamise ja kasutamise tingimused on kehtestanud reisi välja lubanud reisiettevõtja. Teave ja tingimused on avaldatud reisikirjelduse juures ja/või reisiettevõtja veebilehel ning kokkuvõtlikult: http://etfl.ee/est/etfl/. Iga loosi pandud reisi kvaliteedi, kirjeldusele vastavuse ja läbiviimise tagab reisi korraldav reisiettevõtja.

Loosi läbiviimise tingimused ja korra kehtestab läbiviija käesolevas dokumendis. Loosi läbiviijal on õigus kehtestada eritingimusi iga reisi loosimise juures tehes vastavad tingimused kättesaadavaks osalejaankeedi juures ja/või loosi veebilehel.

Kõik läbiviija otsused loosi läbiviimisel on lõplikud ning reisi välja lubanud ettevõtjatele ja loosis osalejatele kohustusliku iseloomuga.

Otsepostituse nõusolek kui loosis osalemise põhitingimus. Loosis osalemise põhitingimuseks ilma milleta isik loosis osaleda ei saa on osaleja poolse nõusoleku andmine osalemisankeedile märgitud kontaktandmete kasutamiseks info- ja/või uudiskirjade saatmiseks konkreetse reisi välja lubanud reisiettevõtja poolt. Info- ja/või uudiskirja saamisel on osalejal õigus koheselt loobuda edasiste postituste  saamisest. Kui osaleja soovib loobuda info- ja/või uudiskirjade saamisest tuleb loobumist kinnitada uudiskirjas toodud juhiste kohaselt.

Loosi läbiviimise periood ja loosidele registreerimine toimub 12.03.- 03.04.2018.

I. Loosis osaleb iga füüsiline isik, kes vastab kõigile käesolevas punktis toodud tingimustele:

 1. on vähemalt 18 aastane teovõimeline isik;
 2. nõustub loosi osalemistingimustega sh üldtingimustega, muude läbiviija ja reisi välja lubanud reisiettevõtja kehtestatud tingimustega sh isikuandmete töötlemise tingimustega;
 3. on registreerinud ennast reisi loosil osalejana edastades nõuetekohaselt täidetud osalejaankeedi ajavahemikus 12.03. – 03.04.2018 veebilehel https://www.delfi.ee;
 4. annab nõusoleku kasutada osalemisankeedile märgitud kontaktandmeid loosi läbiviimiseks ning info- ja uudiskirjade saatmiseks konkreetse reisi välja lubanud reisiettevõtja poolt;
 5. annab nõusoleku edastada osalemisankeedile märgitud isikuandmed konkreetse reisi välja lubanud reisiettevõtjale reisilepingu täitmiseks ja otsepostituste tegemiseks ning volitatud töötlejale Ekspress Meedia AS’ile, kes osutab läbiviijale käesolevates osalemistingimustes sätestatud isikuandmete töötlemise teenust;
 6. kellel on Eesti kodakondus või kehtiv Eesti elamisluba;
 7. kinnitab enda kohta esitatud andmete õigsust ja enda vastavust loosi osalemistingimustele.

II. Üldtingimused:

 1. Läbiviija viib reiside loosimise läbi 4. aprillil 2018 Delfi TV’s otseülekandes erapooletu vaatleja juuresolekul.
 2. Igal isikul on õigus osaleda iga välja lubatud reisi loosimises. Võitjaks osutumine ühe reisi loosimisel ei võta loosis osalejalt õigust osaleda teiste reiside loosimises.
 3. Ühe ja sama reisi loosimisest võtab osa vaid üks unikaalselt e-posti aadressilt saabunud nõuetekohane osalemisankeet.
 4. Kui loosis osaleja osalemisankeet on nõuetekohaselt täitmata või loosis osaleja ei vasta kehtestatud tingimustele, on läbiviijal õigus jätta osaleja loosimisest kõrvale ja loosida välja uus võitja.
 5. Läbiviija teavitab loosis välja pandud reisi võitjat osalemisankeedile märgitud kontaktandmete kaudu hiljemalt 11. aprillil 2018. Teavituse saanud võitja kohustub kinnitama teavituse kättesaamist läbiviijale hiljemalt 10 päeva jooksul teate väljasaatmise päevast kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Juhul, kui reisi võitja ei kinnita teavituse kättesaamist eelnimetatud tähtaja jooksul, on läbiviijal õigus jätta reis välja andmata.
 6. Iga reisi võitja kohustub kontakteeruma reisi välja lubanud reisiettevõtjaga ja edastama viimase poolt reisi kättesaamiseks vajalikud andmed hiljemalt ühe kuu jooksul loosimise läbiviimisest. Juhul, kui reisi võitja ei kontakteeru reisi välja lubanud reisiettevõtjaga ega esita vajalikke andmeid eeltoodud tähtaja jooksul, on reisi välja lubanud reisiettevõtjal õigus jätta reis välja andmata.
 7. Loosis võidetud reise ei asendata teist liiki auhindadega, samuti ei hüvitata reiside maksumust rahas. Põhjendatud olukordades on läbiviijal ja/või reisi välja lubanud reisiettevõtjal õigus välja lubatud reis mõne teise samaväärse reisiga asendada.
 8. Läbiviija vastutab üksnes loosi läbiviimise korralduslike tingimuste süülise rikkumise puhul. Läbiviija ei vastuta osaleja loosist kõrvalejätmise eest või reisi mittekättesaadavaks tegemise eest, kui viimane eirab kehtestatud tingimusi, esitab enda kohta ebaõigeid või ebatäpseid andmeid.
 9. Iga reisi välja lubanud reisiettevõtja vastutab ainuisikuliselt reisi kättesaadavaks tegemise, reisi läbiviimise, reisikirjeldusete ja eelinfo nõuetekohasuse eest, samuti reisija isikuandmete nõuetekohase töötlemise eest.
 10. Reisi välja lubamisega seotud riiklikud maksud tasub loosis osalev reisi välja lubanud  reisiettevõtja seaduses sätestatud korras ja tähtaegadel.
 11. Vääramatu jõu asjaolude ilmnemisel on läbiviijal ühepoolne õigus loos tühistada ja jätta reisid välja loosimata ja/või võitjatele üle andmata, teavitades sellest avalikkust veebilehe www.etfl.ee vahendusel.
 12. Isikuandmete töötlemine toimub kuni loosimise läbiviimiseni vastavalt isikuandmete kaitse seaduse nõuetele kooskõlas mahu ja eesmärgiga, mis on seaduslikult põhjendatud ja vajalik loosi läbiviimiseks järgides minimaalsuse ning  eesmärgipärasuse nõuet.
 13. Ekspress Meedia AS osutab isikuandmete volitatud töötlejana läbiviijale andmete talletamise ja automatiseeritud töötlemise teenust, mille käigus talletab esitatud andmed ja kustutab korduvad e-kirjad ning loosi toimumise järgselt edastab reisi välja lubanud reisiettevõtjale kõik tema välja pandud reisi loosimises osalenud osalejate ankeedid. Ekspress Meedia AS kustutab osalemisankeedid koos isikuandmetega 60 päeva möödudes loosi läbiviimisest. Edasine isikuandmete töötlemine toimub reisi välja lubanud reisiettevõtja poolt seaduses sätestatud alustel. Läbiviija ei talleta osalejate andmeid muul viisil kui käesolevas punktis sätestatud.
 14. Loosis osaleja on teadlik oma õigustest nõuda igal ajal läbiviijalt ja reisi välja pannud reisiettevõtjalt infot enda kohta kogutud isikuandmete ja nende kasutamise eesmärgi kohta; infot isikutest, kellele on isikuandmeid edastatud; ebaõigete andmete parandamist; andmete töötlemise lõpetamist ja kustutamist, kui see on kooskõlas õigusaktidega. Avaldused läbiviija aadressil tuleb esitada käesolevate tingimuste päises toodud kontaktandmetel, avaldused reisi välja pannud reisiettevõtja aadressil tuleb esitada veebilehel https://www.delfi.ee toodud vastava reisiettevõtja kontaktandmetel.
 15. Loosis osalejal on õigus igal ajal loobuda info- ja uudiskirjade saamisest. Kui osaleja soovib loobuda info- ja uudiskirjade saamisest enne loosimise läbiviimist tuleb sellest teatada e-posti aadressil info@etfl.ee, kui pärast loosimist, siis uudiskirjas toodud juhiste kohaselt. Kui loosis osaleja võtab tagasi andmete töötlemise nõusoleku või loobub otsepostituste saamisest enne loosi võitja välja kuulutamist kaotab osaleja õiguse reisi loosimises osaleda.
 16. Pretensioonid pealkirjaga „reisiloosi - pretensioon“ tuleb esitada hiljemalt kolme (3) tööpäeva jooksul pretensiooni aluseks olevast asjaolust teadasaamisest aga mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul loosimise toimumise kuupäevast arvates, e-kirja teel aadressile info@etfl.ee või aadressil Eesti Turismifirmade Liit, Pärnu mnt 20, 10141, Tallinn. Pretensioonid, mis on esitatud käesolevas punktis sätestatud tähtajast hiljem on aegunud ja need ei loo õiguslikke tagajärgi.
 17. Loosiga seotud vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse tarbijatega seotud vaidlused kohtuväliselt tarbijavaidluste komisjonis aadressil Pronksi 12 Tallinn 10117, telefon (+372) 6201 920. Lähem info on kättesaadav internetiaadressil: http://tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon
 18. Loosis on keelatud osaleda läbiviija töötajatel ning nende perekonna liikmetel.