Kõige rohkem reisivad 25–39-aastased

22% möödunud aasta sise- ja 21% välisreisidest võtsid ette 55-aastased ja vanemad elanikud, kes moodustavad Statistikaameti turismiuuringu jaotuse kohaselt ligi 40% rahvastikust. 40–54-aastaste vanusegrupis (24% rahvastikust) on reisinute osakaal oluliselt suurem – 2022. aasta välisreisidest 32% ning sisereisidest 28% võeti ette selle vanusegrupi esindajate poolt.

Aktiivsed reisijad on ka inimesed vanusegrupis 25–39, kes moodustasid sisereisil käinutest kokku 33% ning välisreisil käinutest 35%. 15–24-aastaste osakaal sisereisidel käinutest oli 16% ja välisreisidel käinutest 11%. Seega reisivad kõige enam inimesed vanuses 25–39, kuigi arvuliselt moodustavad suurima osa Eesti elanikest 55-aastased ja vanemad.

Noored eelistavad külastada Rootsit, 40–59-aastased aga Hispaaniat

Eesti elanike seas olid mullu kõige populaarsemad sihtriigid Soome, Läti, Itaalia, Türgi ja Rootsi. Alla 24-aastaste seas on kõige populaarsem sihtriik Rootsi, kuid 25–39-aastaste seas on esirinnas Läti ja Soome, millele järgneb Itaalia. Kuigi 40–54-aastaste puhul pilt oluliselt ei muutu, eelistavad selle vanusegrupi esindajad teistest enam Hispaaniat, mille külastamine on Soome ja Läti järel populaarsuselt kolmas. 55-aastaste ja vanemate elanike puhul on levinumate sihtriikide hulgas ka Türgi, mis asetus Soome ja Läti vahel teisele kohale.

Eesti-siseselt on aastaid olnud kõige populaarsemad sihtkohad Tallinn ning Tartu- ja Pärnumaa. Kui aga need piirkonnad välja jätta, on märgata, et tihe rebimine käib Ida-Virumaa, Saaremaa ning Läänemaa vahel. Need kolm maakonda on eelistatud nii nooremate kui vanemate seas. Lõuna-Eesti maakondi külastasid enim 25–54-aastased eestimaalased.

Naised võtsid meestest kaks korda rohkem ette reise, et külastada Eestis elavaid tuttavaid ja sugulasi

15-aastastest ja vanematest Eesti elanikest moodustasid 2022. aasta 1. jaanuari seisuga 53,2% naised ja 46,8% mehed. Kui lähtuda rahvastiku osakaalust, võiks arvata, et naiste ja meeste reisimine jaguneb enam-vähem võrdselt. See-eest näitavad 2022. aasta turismiuuringu andmed, et naised tegid nii sise- kui välisreise ligi neljandiku võrra rohkem kui mehed.

Nii meeste kui ka naiste seas oli populaarseim reisieesmärk puhkus. Turismiuuringus liigituvad puhkusereisi alla isiklikul eesmärgil sooritatud lõõgastavad reisid, harrastuse, kunsti või spordiga tegelemiseks ette võetud reisid ning reisid kultuuri- ja meelelahutusürituste külastamiseks.

Meeste ja naiste reisieelistuste erinevus ilmneb sisereiside puhul tuttavate ja sugulaste külastamise populaarsust vaadates. Nimelt tegid naised 2022. aastal kokku 50 200 ööbimisega sisereisi sugulaste ja tuttavate juurde, kuid mehed võtsid selliseid reise ette 24 500. Lisaks on meeste ja naiste puhul märgata erinevust riigisiseste tööreiside osas: mehed tegid 121 000 Eesti-sisest tööreisi, naised aga 80 000. Välismaale tehtud ööbimisega tööreiside puhul ei esine meeste ja naiste vahel märkimisväärseid erinevusi.

Õpilased ja üliõpilased reisivad ligi 10 korda vähem kui tööga hõivatud

Turismiuuringu tulemusena selgus, et valdav osa sise- ja välisreisidel käijatest on tööga hõivatud elanikkond, kes turismiuuringu tulemuste kohaselt võttis mullu ette 684 500 välisreisi ning 1,4 miljonit sisereisi. Võrdluseks – Eestis on statistikaameti tööjõu-uuringu tulemuste kohaselt 681 000 tööga hõivatut. Reisimise populaarsust selles grupis selgitab mitu asjaolu: esiteks eeldab reisimine piisavat sissetulekut ja vabu vahendeid, teisalt on reisimise hulka arvatud ka tööreisid, mis selgitab töötavate inimeste reiside ülekaalu.

Reiside hulga poolest on teisel kohal õpilased ja üliõpilased, kes teevad ligi 10 korda vähem reise kui tööga hõivatud. Kolmanda suure reisijate grupina saab välja tuua pensionärid, kes reisivad ligi veerandi võrra vähem kui õpilased ja üliõpilased, kuid siiski tegid pensioniealised elanikud 2022. aastal ligi 50 000 välisreisi ja 125 000 sisereisi.